НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – ПОС, намиращи се в гр. Сап. баня за поставяне на преместваеми търговски обекти

OБЯВА

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №69 от Протокол №5/28.02.2020г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-198/30.03.2020г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, намиращи се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

 1.1. Част от имот - публична   общинска   собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по регулационния план на с.Паничище, Община Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на Община Сапарева баня  обект №1- с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект-павилион.

Начална тръжна цена за обект № 1 с площ 9,00 кв.м. - 100.00лв. (сто лева и нула стотинки) на месец без ДДС.

 

1.2. Част от имот - публична   общинска   собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по регулационния план на с.Паничище, Община Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на Община Сапарева баня  обект №2- с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект-павилион.

Начална тръжна цена за обект № 2 с площ 9,00 кв.м. - 100.00лв. (сто лева и нула стотинки) на месец без ДДС.

 

 1.3. Част от имот - публична   общинска   собственост, представляващ уширение за паркинг на улица с о.т. 198-197 по регулационния план на с.Паничище, Община Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл. архитект на Община Сапарева баня  обект №3- с площ 9,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект-павилион.

Начална тръжна цена за обект № 3 с площ 9,00 кв.м. - 100.00лв. (сто лева и нула стотинки) на месец без ДДС.

 

 2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/  години, считано от датата на подписване на договор.

  3. Размер на депозита  - 10% от началната тръжна цена цена за всяка част от имот поотделно,  внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита -   29.04.2020г. -  17:00 часа. 

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 07.05.2020г. - 17:00 часа.

 4. Срок за закупуване на тръжна документация -  29.04.2020г., 17:00 часа. 

 Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по   сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк - клон гр. Сапарева баня:  IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.

 5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 29.04.2020г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 6. Срок и условия за извършване на оглед на частта от имота/ите- до 29.04.2020г. включително, като лицето желаещо оглед на частта от имота/ите само организира извършването му и е за негова сметка.

 7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответната част от имот на търга следва да внесе авансово на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора, определена пропорционално от датата на сключване на договора до края на първия месец от сключване на договора, както и наемната вноска за следващия месец.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва имота. 

8. Място, ден и час на провеждане на търга: 30.04.2020г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 08.05.2020г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

 10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 07.05.2020г., 17:00 часа.                          

 11. Срок и условия за извършване на оглед на частта от имота/ите в случай на повторен търг - до 07.05.2020г. включително, като лицето желаещо оглед на частта от имота/ите само организира извършването му и е за негова сметка.

12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  07.05.2020г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480